Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Gminy Tarnowiec świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej

Informator o instytucjach realizujących działania adresowane do osób stosujących przemoc domową w powiecie jasielskim OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DZIAŁAJĄCY W STRUKTURZE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAŚLE

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Gminy Tarnowiec Świadczenie usług asystencji osobistej w ramach Programu” Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu gminy Tarnowiec, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Apel do mieszkańców Gminy w związku ze zbliżającą się zimą

Mając na uwadze zbliżającą się zimę i pogarszające się warunki atmosferyczne, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, samotne, starsze i niepełnosprawne, które w okresie zimy pozbawione są należytego ogrzewania i pozostają w trudnej sytuacji życiowej.

Informacja dotycząca zmian w przepisach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wprowadzających nowy rodzaj świadczenia: świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r.

Mając na uwadze zbliżającą się zimę i pogarszające się warunki atmosferyczne, w trosce o  zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, samotne, starsze i niepełnosprawne, które w okresie zimy pozbawione są należytego ogrzewania i pozostają w trudnej sytuacji życiowej.

Wnioski o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu do dnia 30 listopada br. Przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski można składać w tymczasowej siedzibie GOPS w Domu Ludowym w Umieszczu.

Wniosek o dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu od dnia 17 sierpnia br. Przyjmuje wnioski na dodatek węglowy. Wnioski można składać w tymczasowej siedzibie GOPS w Domu Ludowym w Umieszczu.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec

Opieka wytchnieniowa

Program "Opieka wytchnieniowa" finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dodatek osłonowy

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2022 r.

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia, w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ tylko elektronicznie!

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie: na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl, przez bankowość elektroniczną, na portalu empatia.mpips.gov.pl