INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 sierpnia 2008r. (poniedziałek) o godzinie 14:00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
c) zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. „Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja edukacji elementarnej przez Przedszkole Publiczne w Tarnowcu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ”Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”,
d) opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2008-2015,
f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno Szlacheckie na lata 2008-2015,
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roztoki na lata 2008-2015.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.


Tarnowiec, 2008-08-18

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana