REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA TARNOWIEC
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że na rok szkolny 2021/2021 obowiązują następujące terminy oraz kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, a także publicznych szkół podstawowych.

NABÓR DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TARNOWIEC
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kryteria rekrutacji dla przedszkola i oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020 r., poz. 910).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu,; a dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXV1II/2O1/2O17 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.