WNIOSEK o dowóz ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/2022

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
    w którym uczeń kończy 21.rok życia;
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
    1. 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
    2. 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W sytuacji braku możliwości uzyskania do dnia 20.08.2021r. zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka  do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację, do której klasy będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2021/2022.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Urząd Gminy w Tarnowcu
Tarnowiec 211
38-204 Tarnowiec

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 13.08.2021 r.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  I WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Stanowisko ds. oświaty, tel. 134255515

PlikRozmiar
Pobierz plik (Wniosek zapewnienieni dowozu-1.docx)Wniosek31 kB
Pobierz plik (Wniosek zapewnienieni dowozu-1.pdf)Wniosek387 kB