OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 274 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9.08.2021 r. do 30.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211, w pokoju nr 8 w godz. od 730 do 1530. Projekt studium i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowiec.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 27.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec w świetlicy Urzędu o godzinie 1430.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2021 r.

 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Tarnowiec, a także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowiec.


 W dniach od 9.08.2021 r. do 20.09.2021 r.

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec i są one podawane w celu składania uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
 • osobiście lub za pośrednictwem poczty: Urząd Gminy w Tarnowcu, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec,
 • drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie: 13 42 555 12.