W związku z dużym zainteresowaniem konkursem grantowym „Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Gmina Tarnowiec informuje że, nie uzyskała pozytywnej opinii KOWR w zakresie:

  1. funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR,
  2. występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkałych przez byłych pracowników.

Wobec powyższego, Gmina Tarnowiec nie jest uprawniona jako jednostka samorządu terytorialnego do wnioskowania o dofinansowanie grantu.

Wójt Gminy Tarnowiec