Gmina Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku pod nazwą:
Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych

Opis konkursu:

Gmina Tarnowiec kierując się intencją wspierania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz realizując „Roczny program współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnowiec w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w ramach zadania Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, którego treść określa Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 07.02.2022r., będące załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Na realizację zadania w ramach wyżej wymienionego konkursu, Gmina Tarnowiec przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100).