Gmina Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2022 roku.

Opis konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2022 poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tarnowiec.

Zadanie publiczne w szczególności realizowane jest w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Tarnowiec i będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie:

  1. poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych,
  2. osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów,
  3. zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,
  4. poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
  5. promocji sportu i aktywnego stylu życia,
  6. umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Tarnowiec.

Treść konkursu określa Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 7.02.2022r. będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Na realizację zadania w ramach wyżej wymienionego konkursu, Gmina Tarnowiec przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 130 000,00 złotych (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).