W dniu 1 listopada br, wchodzą w życie zmienione zasady związane z obrotem trzodą chlewną i produktami od nich pozyskiwanymi, które wynikają z wprowadzonego we wszystkich krajach członkowskich UE nowego „Prawa o zdrowiu zwierząt" - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt. Rozporządzenie to wprowadza ważne zmiany, które są istotne dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w strefach objętych ograniczeniami. Jednym z rozporządzeń wykonawczych do ww. prawa ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605. Dodatkowe, nieobowiązkowe zasady bioasekuracji ustanawia załącznik II do rozporządzenia 2021/605. Nowe zasady bioasekuracji dotyczą:

  • ogrodzeń wokół co najmniej budynków, gdzie przebywają świnie, przechowywana jest pasza i ściółka oraz
  • posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego”.

Wymogi te nie są obowiązkowe, jednakże dotyczą tych gospodarstw, które zamierzają umieszczać na rynku świnie i produkty pochodzące od świń, lub które przemieszczają świnie poza obręb obszarów objętych ograniczeniami z zastrzeżeniem zwierząt kierowanych do rzeźni. Innymi słowy, w przypadku ich niespełnienia, właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii nie wystawi świadectwa zdrowia dla świń kierowanych poza wspomniane obszary objęte ograniczeniami, wskazane w załączniku I rozporządzenia 2021/605. Ich graficzne odwzorowanie znajduje się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa.

Przykładowy wzór Planu bezpieczeństwa biologicznego dla rolników niezatrudniających pracowników z zewnątrz (spoza członków zamieszkiwanego wspólnie gospodarstwa] przesyłam w załączeniu, z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu wśród hodowców trzody chlewnej

Dodatkowe zasady bioasekuracji dotyczą rolników utrzymujących świnie z powiatów województwa podkarpackiego, w których ustanowione są obszary objęte ograniczeniami tj. powiatu mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, strzyżowskiego i jasielskiego.