Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2022.2117) termin na składanie w 2022 r. wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, poprzez aplikację publiczną (https://aplikacje.gov.pl/app/susza), został wydłużony do dnia 31 października 2022 r.

Jednocześnie wspomniane wyżej rozporządzenie wprowadza możliwość uzyskania pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych w 2022 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Wnioski o pomoc składa się do dnia 15 listopada 2022 r. na formularzu opracowanym przez ARiMR do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Zasady udzielania pomocy dostępne są na stronie ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2).

Mając powyższe na uwadze proszę o rozpropagowanie powyższej informacji, w zwyczajowo przyjęty sposób, wśród zainteresowanych.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Stanisław Zając