Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2022 r. poz. 2315), wydłużony zostaje termin na złożenie wniosku o pomoc dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, do dnia 23 listopada br.

Jednocześnie z zapisów ww. rozporządzenia wynika, że wsparcie przysługiwać będzie rodzinie, która wykaże sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 tys. zł brutto, poprzez dołączenie do wniosku o pomoc - obok kalkulacji bądź protokołu strat - również kopii faktur potwierdzających ww. sprzedaż.

Każdy rolnik, zamierzający ubiegać się o przyznanie ww. wsparcia, w tym producenci rolni, którzy złożyli w wymaganym terminie, za pośrednictwem aplikacji suszowej, wniosek o oszacowanie strat powstałych w wyniku suszy rolniczej, muszą złożyć do właściwego miejscowo ARiMR stosowny wniosek o udzielenie pomocy, który dostępny jest na stronie ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2).

Zastępca Dyrektora
Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Stanisław Zając