Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja lecznicza jest organizowana w formie 21 dniowych turnusów, prowadzonych  we własnych Centrach Rehabilitacyjnych w Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.  

Wskazania do rehabilitacji leczniczej

Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia. Na podstawie rozporządzenia MRiRW z 19.12.2022 r. z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać osoby spełniające jeden z następujących warunków:

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
    i zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji,
  • od 1 stycznia 2023 roku z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby uprawnione do emerytury rolniczej, w celu poprawy ich stanu zdrowia.

Procedura

Wniosek o rehabilitację leczniczą wystawia lekarz POZ lub lekarz specjalista. Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia + glukoza, mocz, OB, EKG, RTG klatki piersiowej, RTG/CT/MRI układu ruchu.

Obowiązujący druk: „Wniosek o rehabilitację leczniczą/Turnus regeneracyjny” dostępny jest w Placówkach Kasy lub na stronie internetowej KRUS www.gov.pl/krus

Wypełniony wniosek wraz wynikami badań należy złożyć osobiście w najbliższej PT lub wysłać pocztą na adres;  Placówka Terenowa  KRUS w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a, 38-200 Jasło. Następnie wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i poddawany jest ocenie merytorycznej. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w CRR KRUS. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Koszty

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym jest bezpłatny, osoba wyjeżdżająca na leczenie pokrywa jedynie opłatę klimatyczną z wyjątkiem Szklarskiej Poręby i Jedlca. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu w jedną stronę w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Osobom uprawnionym  do emerytury rolniczej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji leczniczej jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

W chwili obecnej czas oczekiwania na wyjazd do CRR w Iwoniczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Poręby i Jedlcu k/Kalisza, wynosi 3-4 miesiące, do ośrodków nadmorskich do 1 roku.

                       

Opracowanie;

Samodzielny  Referat  Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Placówka Terenowa KRUS w Jaśle  

 

PlikRozmiar
Pobierz plik (wniosek_o_rehabilitacje_lecznicza_turnus_regeneracyjny_2023 (27).pdf)Wniosek424 kB