HISTORIA:

Nadrzeczna, mała wioska, położona nad Jasiołką, a przez wieś płynie dopływ Jasiołki - Czarny Potok. Nazwa miejscowości jest zdrobnieniem od nazwy miejscowości Glinik. W 1415 roku były używane nazwy: Gliniczek, Glynniczek.

Według przypuszczeń, miejscowość ta powstała dużo wczśniej niż w 1415 roku, ale pierwsza oficjalna wzmianka o Gliniczku pochodzi właśnie z tego roku .

Wydarzeniem, a również możliwością znalezienia pracy było w 1880 roku rozpoczęcie budowy linii kolejowej, której oddanie do użytku nastąpiło 4 lata później, na wiosnę. Linia przebiegała tuż obok wsi, w samym Gliniczku przystanku kole­jowego nie było. Dopiero po wojnie poczyniono starania o jego budowę - stanął w 1948 roku. Na Czarnym Potoku w 1987 roku wybudowano dwa mosty, jeden na trasie Jasło - Tarnowiec, a drugi łączący Gliniczek i Roztoki.

Dodatkowy dochód przyniósł mieszkańcom przemysł naf­towy, ponieważ na terenie miejscowości znajdują się złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Pierwszy szyb stanął na działkach Graselów i Roztockich w latach 1925-1930. W książce ks. Sarny czytamy:

Gliniczek graniczy od wschodu z Roztokami, od południa z Czeluśnicą, od zachodu z Hankówką, oddzielony od niej rze­ką Jasiołką a od północy z Warzycami. Nazwa zapewne po­chodzi od gliniastej gleby.

Gliniczek wspomniany jest przez Długosza, który pisze o nim, że należy do parafii w Tarnowcu a właścicielem jego jest Grzegorz Chorążyc, herbu Półkozic, że były w nim łany kmiecie a z każdego łanu płacono po czwartej części grzywny kanonikowi św. Floryana drugiej prebendy, zwanej Siepietnicką (Liber benef. T I. str. 490). W roku 1581 Gliniczek, nazywany Glinikiem, należał do Stanisława Glińskiego. Było wtedy we wsi ła­nów kmiecich 2, komorników bez bydła 2( Źródła dziejowe T. XIV. str 120). Od roku 1777 miał Gliniczek tych samych właścicieli co Zimnawoda. Kasa gminna wynosiła 1.127 kor. 16 h.

Część statystyczna. Mieszkańców na obszarze gminnym 261; na obszarze dworskim 3; wieśniacy posiadają 151 hk. 24 a 89 m2; obszar dworski 13 hk. 40 a. 5 m.2; lasów niema.