Liczba ludności: 196
Powierzchnia:
193 ha
Sołtys:
Krystyna Lawera
Rada Sołecka: Danicki Zygmunt, Garbacik Stefania, Piskorz Katarzyna, Potrawski Paweł, Skórski Janusz

Historia: Jest to miejscowość oddalona od Jasła o około 6 km, położona na pagórkowatym terenie. Z początku XV wieku pochodzi pierwsza wzmianka o tej miejscowości. Używane wówczas nazwy to: Gassafka (1408 r.), Gossofca (1408 r.),Goszowka (1415 r.), Gosafka (1416 r.). W związku z tym, że Gąsówka i Czeluśnica miały tych samych sołtysów właścicieli ich historia jest ściśle związana.

Po II wojnie światowej w Gąsówce, tak jak i w wielu innych wsiach Gminy Tarnowiec, przystąpiono do elektryfikacji i gazyfikacji. Prace elektryfikacyjne wykonano w 1959 r., a rok później doprowadzono do wsi gaz.

Po wojnie przystąpiono również do prac związanych z ulep­szeniem drogi wiejskiej. Kolejna naprawa drogi (na odcinku 2300 m) miała miejsce w 1977 r., a w 1980 r. kontynuowano budowę drogi o nowych wymiarach.

W 1973 r. wybudowano Dom Ludowy, a w roku 1982 sklep. Ks. Sarna pisał:

Gąsówka odległa od Jasła o 6.5 klm, graniczy na wschód z Umieszczem i Wrocanką, na południe z Glinikiem Niemiec­kim, na zachód z Łaskami, na północ z Czeluśnicą i Walowicami. Najwyższy punkt wynosi 282 m. n.p.m. Wieś ma położenie górzyste. Kasa gminna wynosiła 910 kor. 70 h. Za zniesione prawo pańszczyźniane wypłacono 3.411 zł. 30 kr. m. k. Pier­wotnie zwana była Gosówka, także Goszówka lub Gaszowka, zapewna od założycieli Gosa lub Gosza. Wspomniana jest pod rokiem 1481 [Akta sądu goleskiego Nr 66]. Z zapiski tej po­znajemy, że Gąsówka była założoną na prawie magdeburskiem, gdyż wspomniany jest sołtys Jakusz czyli Jakób, który jest soł­tysem od roku 1408-1425. Jest on zarazem sołtysem w Czeluśnicy. Co należało do tych dwóch sołtystw, to możemy poznać z podziału dokonanego w r. 1482, między Piotrem Kołkiem a Stanisławem synem Konrada. Piotrowi Kołkowi przypadła część gruntów położonej poniżej drogi, która prowadziła z Umiesz­cza ku Jasłu. Do tego dołączono dla niego inny łan, między Miarką a Olszowcową, jak również dołączono trzy stajania drugiego łanu, powyżej drogi umieszczowskiej, 2 stajania powyżej stodoły Stanisława czyli Zadebrzą. Dostał się również Piotrowi staw przy młynie, drugi staw na obszarze, trzech sitaw, idąc do Umieszcza i zabudowania w Gąsówce, powyżej karczmy. Wszystkie łąki czy wielkie czy małe dostały się obydwom po połowie, jak również po połowie dochody z młynu, z czynszów, daniny od kmieci, zwane gody, daniny z kur po połowie również poszły pastwiska (Tamże Nr 928). W 1495 odstąpił i sprzedał młody Mikołaj Kołek część swego sołtystwa w Gąsówce i w Czeluśnicy bratu starszemu Jakóbowi za 70 grzywien (Tamże Nr 1181). Z biegiem czasu nabyli Gąsówkę opaci tynieccy, a to dla jej sąsiedztwa z Czeluśnicą. Po zniesieniu opactwa tynieckiego, sprzedał skarb państwa Gąsówkę 8. sierpnia 1798 r. Aleksandrowi Gorayskiemu, właścicielowi Moderówki. Po śmierci Aleksandra Gorayskiego (19. marca 1802) otrzymał Gąsówkę syn jego Władysław, a po nim w r. 1867 syn tegoż Kazimierz Gorayski, który ją sprzedał 12. maja 1899 roku Doktorowi Janowi z Wroćmierowy Prus Biesiadzkiemu dotychczasowemu jej właścicielowi.

Część statystyczna. Mieszkańców na obszarze gminnym jest 106; na obszarze dworskim 26; wieśniacy posiadają 61 hk 72 a 43 m.2; obszar dworski 140 hk 19 a. 93 m.2; lasów w rękach prywatnych jest 51.9478 m2.