Liczba ludności: 449
Powierzchnia: 188 ha
Sołtys: Roś Paweł
Rada Sołecka: Bigos Katarzyna, Klocek Radosław, Świdrak Anna, Tomasik Eugeniusz, Wyderka Wiesław 

Historia: Nazwa ta pochodzi od wyrazu roztoka, czyli "dolina ze strumieniami". Wymieniana była jako: Rostoki, Rostoka, Rostoky. Roztoki położone są w dolinie Jasiołki przy ujściu Czarnego Potoku. Graniczą z Hankówką, Zimną Wodą, Sądkową, Gliniczkiem, Czeluśnicą.

Wieś istniała już za czasów Długosza, należała wówczas do parafii jasielskiej. W 1581 roku właścicielem tej miejsco­wości był Stanisław Gliński. Były wtedy 3 łany kmiece, komornik z bydłem i komornik bez bydła.

Już w 1907 roku we wsi założono Kółko Rolnicze, było to zapewne jedno z pierwszych w tej okolicy. Jego członkami było 22 osoby.

Usytuowanie miejscowości w dolinie Jasiołki nie ma żad­nych korzyści, wręcz przeciwnie. Roztoki stale były nawie­dzane przez wylewy, niszczące pola uprawne i całe domostwa. Mieszkańcy przystąpili do drenażu pól w 1912 roku, a regula­cja rzeki odbyła się w 1920 roku. W tym też roku na terenie tej osady rozwinął się przemysł naftowy, zatrudniał on wielu mieszkańców wsi, co pozwoliło na podniesienie standardu życiowego. Stanęło wówczas wiele ładnych domów i budyn­ków gospodarczych. Jednym z nich był młyn, który pracował w latach 1900-1935. Produkowano w nim wszystkie rodzaje mąki, niestety tylko do 1935 roku, ponieważ młyn uległ likwi­dacji, a właściciel opuścił Roztoki.

W okresie międzywojennym funkcjonowały w Roztokach: Kółko Rolnicze, Koło Młodzieżowe, Straż Pożarna, Dom Ludowy. Istnienie wszystkich tych jednostek świadczy o praco­witości i ofiarności byłych wójtów i sołtysów.

Po II wojnie światowej, pod koniec 1945 r. rozpoczęto budowę Gazoliniarni w Roztokach. Jej budowa przypadła na okres, kiedy to jeszcze nie zdołano dźwignąć przemysłu ze zniszczeń wojennych. Gazoliniarnia była gotowa do ruchu z początkiem 1946 r.

W latach trzydziestych postawiono w Roztokach budynek mieszkalny dla kierownictwa zakładu. W roku 1970 budynek ten Kopalnictwo Naftowe w Krośnie przekazało na rzecz gro­mady. Mieści się w nim Ośrodek Zdrowia, a do 1991 r. było tu również przedszkole.

W 1950 r. wybudowano dom kółka rolniczego, a następ­nie drogę do Ośrodka Zdrowia i do szkoły. Odremontowano także Dom Ludowy, zainstalowano światło uliczne oraz wybudowano kładkę na rzece Jasiołce.

Ks. Sarna pisze:

Roztoki otrzymały nazwą od toczących się wód. Roztoki odległe są od Jasła o 8 kl. Wieś rozłożyła się dolinie rzeki Jasiołki, przy ujściu potoka glinickiego do Jasiołki. Graniczy na za­chód z Hankówką, na północ z Zimnąwodą, od której oddziela ją Jasiołka, na wschód z Sądkową, a na południe z Gliniczkiem i Czeluśnicą. We wsi jest kółko rolnicze, liczące 22 człon­ków i mające swą czytelnię. Kasa gminna wynosiła 1.741 kor. 72 h. Za zniesione prawa pańszczyźniane wypłacono 6.173 zł. 5 kr. m.k. Roztoki były już za czasów Długosza i należały do parafii jasielskiej. Były w tej wsi łany kmiece, było sołtystwo mające dwa łany. Należały do Grzegorza Chorążyca herbu Półkozic. Dziesięciny pobierał kanonik drugiej prebendy św. Floryana po 4-tej części grzywny z jednego łanu; z folwarku zaś sołtysiego pobierał tytułem dziesięciny 8 groszy zwykłych, kościół w Jaśle [Liber benef. T. II. str. 285. T. I. str. 492]. W r. 1581 należały do Stanisława Glińskiego; było wtedy łanów kmiecich 3, komorników z bydłem 1, komornik bez bydła 1, do karczmy należało pół łanu 3 [Źródła dziejowe T. XIV. str. 119]. Od końca XVIII, wieku do końca XIX. w. miały Roztoki tych samych właścicieli co Zimnawoda. Obecnie jest wieś rozpar­celowana. Część statystyczna. Mieszkańców jest 296; posia­dają oni 204 hk. 16 a. 70 m.2, lasów jest 6.7986 hk2.