Liczba ludności: 569
Powierzchnia: 176 ha
Sołtys: Pawłowska Teresa
Rada Sołecka: Bochnia Karol, Godek Stanisław, Koszyk Edyta, Mędrek Paweł, Pawłowski Wojciech

Historia: Miejscowość ta leży między Dobrucową a Roztokami, na niewielkim wzgórzu. Według J. Garbacika, Sądkowa powsta­ła w XIV wieku, jej założycielem był Sądek z Roztok. Nato­miast w dokumentach miejscowość wymieniana jest począt­kiem XV wieku jako Sandkowa, Sądkowa.

W posiadaniu Sądkowskich Sądkowa i Dobrucową były do końca XV wieku, w XVI wieku przeszły na własność Glińskich.

Na początku XX wieku Sądkową rozparcelowano, liczy­ła ona wówczas 306 mieszkańców, którzy posiadali 196 ha 84 a 21 m2.

Na miejscu dawnej karczmy stoi dziś kapliczka (przy Domu Ludowym). Znajdują się w niej posągi Chrystusa Króla i Mat­ki Boskiej. Poświęcenie tej kaplicy odbyło się w 1906 roku.

W okresie międzywojennym, podobnie jak do Roztok, Dobrucowej i Brzezówki, również i do Sądkowej wkroczył przemysł naftowy, dzięki któremu nastąpiło ożywienie gospodarcze i poprawa warunków życia ludności, a zwłaszcza mniej zamożnych chłopów.

W 1949 r. przystąpiono do remontu Domu Ludowego. Rok później nastąpiła gazyfikacja wsi, a w 1958 r. elektryfikacja. W roku 1965 zainstalowano światła uliczne oraz doprowadzono do wsi linię telefoniczną. Ponadto wybudowano remizę stra­żacką, asfaltową drogę, garaże kółka rolniczego, a także basen strażacki.

O Sądkowej w "Opisie powiatu jasielskiego" czytamy:

Sądkowa ma nazwę zapewne od założyciela Sanda lub Sandka. Sądkowa leży na lewym brzegu Jasiołki, w odległości 8.7 km. na wschód od Jasła. Wzniesiona jest 272 m. n.p.m. Graniczy na wschód z Dobrucową, na południe z Tarnowcem, na zachód z Roztokami, na północ z Zimnąwodą. We wsi jest kółko rolnicze, liczące 26 członków, mające własny budynek, wartości 700 K. Przy kółku jest czytelnia i sklepik, będący w dzierżawie. Udziały członków wynoszą 425 K. We wsi znajduje się kasa pożyczkowa gminna, której kapitał wynosił 1 881K 31 h. Na miejscu dawnej karczmy, wybudowali mieszkańcy Sądkowej piękną kapliczkę, która była poświęconą r. 1906. Za znie­sione prawa pańszczyźniane wypłacono 530 zł m.k., za zniesione prawo propinacyi wypłacono kwotę 529 zł 95 kr. w. a.

Długosz pisze o tej wsi, że należała do parafii jasielskiej, że były w niej łany kmiecie, z których dawano dziesięcinę snopową; również każdy kmieć tej wsi dawał tytułem dziesięciny kościołowi w Jaśle jeden grosz. We wsi był folwark szlachecki, który należał do parafii w Tarnowcu, a właściciel jego dawał dziesięcinę snopową proboszczowi w Tarnowcu [Liber benef. T. II. str. 285.]. Roku 1581 należała Sądkowa do Jana Skotnickiego; było wtedy we wsi łanów kmiecich 2 (Źródła dziejowe T. XIV. str. 120). Później miała Sądkowa tych samych właści­cieli co i Tarnowiec. Obecnie jest rozparcelowana.

Część statystyczna. Sądkowa liczy mieszkańców 306; po­siadają oni 169 hk. 84 a. 21 m.2; obszar dworski posiada tylko 1 hk. 82 a. 99 m2.