Liczba ludności: 794
Powierzchnia: 633 ha
Sołtys: Marcin Szurek
Rada Sołecka: Chudy Sławomir, Goleń Łukasz, Kopczak Łukasz, Machowska–Gajda Krystyna, Eadoń Piotr

Historia: Pierwsza wzmianka o Wrocance pojawiła się w aktach są­dowych bieckich w 1410 roku, a następnie w 1443 roku.

Najwyższe wzniesienie tej miejscowości to 303 m n.p.m. Wrocanka sąsiaduje z Potakówką, Chlebną, Glinikiem Polskim i Umieszczem. Wyróżnić można osiem przysiółków: Budy, Brzeziny, Baranicę, Ciszówki, Folwark, Nową Wieś, Porąbki i Tobyłkę.

Z  Wrocanką, a dokładniej ze wzgórzem Kościeliskim zwią­zana jest legenda. Mówi ona o tym, że w dawnych czasach znajdował się tu kościół, który miał się zapaść.

Przejeżdżając przez miejscowość, warto spojrzeć na ka­pliczki. Jedna murowana przy drodze do Piotrówki, wzniesio­na przez Walentego Landocha. Poświęcona ona jest Matce Boskiej Niepokalanej, wzniesiona w 1907 roku na grunc Andrzeja Radonia. Na cokole widnieje napis: "Na cześć i chwałę Panu Bogu i Matce Najświętszej".

Po II wojnie światowej, w latach 1945-1946, przystąpiono do odremontowania szkoły oraz budowy ogrodzenia wokół i w latach pięćdziesiątych wybudowano remizę strażacką oraz Dom Ludowy. W 1956 r. rozpoczęto prace przy elektryfikacji wsi, a w 1972 r. przy gazyfikacji. Przebudowano również  drogę do Tarnowca oraz drogi na przysiółkach.

Ks. Sarna w 1908 pisał:

Wrocanka otrzymała nazwę zapewne od założyciela Wroca. (...)

W roku 1581 właścicielem tej wsi był Salowski. Było wtedy łanów kmiecich 4, zagrodników z rolą 1, zagrodników bez roli 3, komorników z bydłem 2, komorników bez bydła 2, rzemieślników 2. Co do dawnych właścicieli, to w roku 1660 był właścicielem ks. Paweł Skotnicki i odtąd miały tych samych właścicieli co i Tarnowiec. Od p. Kazimierza Pilińskiego nabył Wrocankę, p. Wincenty Wójtynkiewicz, który ją obecnie posiada. (...)

Część statystyczna. Mieszkańców na obszarze gminnm 598; na obszarze dworskim 21; wieśniacy posiadają 349, 5 a. 12 m2, obszar dworski 282 hk. 7 a. 75 m2; lasów jest prywatnych 115.8438 hk2; a 4.5933 hk2 gminnych; razem 120.43 hk2.