Liczba ludności: 670
Powierzchnia: 417 ha
Sołtys: Muzyka Jan
Rada Sołecka: Betlej Janusz, Dzwonkowicz Jacek, Giebułtowski Tadeusz, Okulski Bogdan, Wojtunik Bogusław

Historia: Umieszcz to jedna z najstarszych, jeśli nie najstarsza wieś w Jasielskiem. Istniała już około roku 1120. Leży na trasie między Jasłem a Kopytową, od Jasła oddalona jest o około 8 km.

Nazwa Umieszcz znajduje się w zapisach z roku 1229 i 1298. Wymienia ją również Jan Długosz, stwierdzając, że Umieszcz należał do parafii Jasło, a był własnością klasztoru tynieckiego

Dopiero w 1786 roku władze austriackie odebrały bene­dyktynom z Tyńca tę i szereg innych wsi, sprzedając je Alek­sandrowi Gorayskiemu. Gorayscy byli właścicielami Umiesz­cza do roku 1904. Wówczas to Władysław Gorayski sprzedał wieś bankowi parcelacyjnemu. Dobra ziemskie i obiekty na­byli mieszkańcy Umieszcza i okolicznych wiosek.

Niewiele pozostało śladów bogatej historii Umieszcza. Dwór, zamieniony w 1903 roku na szkołę. Budynek został wzniesiony w połowie XIX wieku, w trakcie użytkowa­nia do celów oświatowych uległ pewnym przekształceniom, zachowując jednak pierwotny wyraz architektoniczny, został rozebrany po wybudowaniu nowej szkoły.

Najstarszym obiektem zabytkowym Umieszcza jest muro­wana kapliczka, przy drodze do Tarnowca. Według ks. Sarny, zbudowano ją w 1723 roku. W kapliczce znajdowała się figu­ra św. Kajetana, lecz padła łupem złodziei.

W Umieszczu znajdował się młyn wodny, którego istnienienie już w początkach XII wieku stwierdzają dokumenty znaj­dujące się w Archiwum Państwowym w Krakowie i w Jaśle. Młyn usytuowany był w pobliżu granicy Umieszcza z Glinikiem Polskim, przy rowie zwanym Krzywym Potokiem. Młynówka zasilana była wodą ze stawu o powierzchni 1 hektara. Mąkę z tego młyna wywożono aż do Krakowa i Tyńca, co wiąże się z posiadaniem Umieszcza przez ojców benedyktynów z Tyń­ca. Ok. 1650 r. młyn w Umieszczu odkupił od ojców benedyktynów Jan Turek. Kolejnymi właścicielami byli Andrzej i Zo­fia Emilia Trznadlowie. W czasach obecnych nie ma już śladu po dawnym młynie wodnym.

Do wybuchu I wojny światowej Umieszcz przeżywał trzy poważne kataklizmy. Były to pożary, które zniszczyły doszczętnie całą zachodnią stronę wsi.

Po II wojnie światowej przystąpiono do remontu drogi w kierunku Czeluśnicy, a następnie, w 1950 r., do oczyszcze­nia i odmulenia basenu strażackiego. Później rozpoczęto elektry­fikację wsi, a w roku 1963 postanowiono przystąpić do gazyfika­cji. Prace związane z doprowadzeniem gazu zakończono w 1972 r. Natomiast w 1976 r. założono wodociąg do 65 domów.

O Umieszczu ks. Sarna pisze:

Umieszcz oddalony jest od Jasła 9.10 kim. od Tarnowca 2.0 klm. Umieszcz graniczy na wschód z Potakówką, na połu­dnie z Wrocanką, na zachód z Gąsówką, na północ z Tarnowcem. Wzniesiony jest 241 m. n.p.m. We wsi jest szkoła ludowa jednoklasowa, kasa gminna z kapitałem 2.360 K. 37 h., kółko rolnicze liczące 37 członków, którzy złożyli udziały w kwocie 268 K, sklepik przy kółku rolniczym z towarami wartości 800 K. Przy drodze jest kapliczka z figurą św. Kajetana z roku 1723.

Umieszcz wspomniany jest w dokumentach z lat 1105, 1229,1288,1367, wreszcie w dokumencie z roku 1456, w którym, Kazimierz Jagiellończyk zatwierdził wszystkie przywileje klasztorowi tynieckiemu, nadane przez swych poprzedników Wypływa z tego, że Umieszcz był osadą, założoną przez Benedyktynów. Nazwa Umieszcz znaczyłaby tyle, co lokacya, założenie, jednakże na to zwrócić należy uwagę, że w najdawniejszych zapiskach nazywa się ta wieś Unieszcz, a więc może tak jak się nazywał założyciel. O Umieszczu pisze Długosz, że należał do parafii w Jaśle a był własnością klasztoru tynieckiego. Było 6 łanów kmiecich, z których kmiecie płacili tytułem dziesięciny razem 2 grzywny; prócz tego dawał każdy po 40 jaj, po 2 kapłony; serów nie dawali, pracowali jeden dzień w tygodniu własnym wozem lub pługiem; odrabiali powabę, lecz nie powiada historyk, ile dni i ile razy do roku odrabiali tę powabę. Była karczma mająca pola i płacąca 1 grzywny czynszu (...) Był również młyn. Graniczył podówczas Umieszcz z Glinikiem, Czeluśnicą, Tarnówcem, Tarnowieczkiem, Wrocanka. W roku 1581 należc Umieszcz do Jana Śreniawy. Było wtedy łanów kmiecich zagrodników z rolą 2, komorników z bydłem 3, komorników bez bydła 6, rzemieślnik 1, do karczmy należała część łam czynszowników 3 (...)

Część statystyczna. Umieszcz liczy na obszarze gminny 446 meszkańców, na obszarze dworskim 22; wieśniacy posiadali podówczas 185 hk. 10 a. 33 m2, obszar dworski 227 hk. a.37m2.