REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 1

 1. PSZOK w Tarnowcu 143 czynny jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 14.00.
  PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków czynny jest w środy i piątki (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 10.00 do 14.00.
 2. PSZOK w Gminie Tarnowiec zlokalizowany jest:
  1. w miejscowości Tarnowiec 143 (dz. nr ewid. 741/4 Tarnowiec);
  2. przy Oczyszczalni Ścieków w Tarnowcu (dz. nr ewid. 38/1 Tarnowiec, dz. nr ewid. 159, 160, 161 Sądkowa).
 3. Organizatorem i właścicielem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest Gmina Tarnowiec. Obsługa administracyjna punktu (tj. przyjęcie odpadów do PSZOK, przekazanie kart przyjęcia odpadów) powierzona zostaje Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o., zwaną dalej GPGK w Tarnowcu Sp. z o.o.
 4. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Tarnowiec, zwanego dalej PSZOK.
 5. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być wstrzymane. Informacja o wstrzymaniu przyjmowania odpadów do PSZOK zostanie przekazana z dwudniowym wyprzedzenie poprzez jej zamieszczenie na stronach internetowych Gminy Tarnowiec i GPGK w Tarnowcu Sp. z o.o., w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy informacyjnej na terenie PSZOK.

§  2

 1. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK w Gminie Tarnowiec przyjmowane są bez dodatkowych opłat w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Tarnowiec, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.
 3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być selektywnie zebrane umożliwiając ich selektywne odbieranie oraz właściwe zabezpieczone.
 4. Odpady w postaci ciekłej bądź wymagające opakowania jednostkowego muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), która umożliwiłaby identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 5. Transport odpadów do PSZOK zapewnia mieszkaniec we własnym zakresie i na własny koszt.
 6. PSZOK w Tarnowcu 143 przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
  1. papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury);
  2. metal (w tym odpady opakowaniowe z metali);
  3. tworzywa sztuczne ( w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych);
  4. szkło (w tym szkło bezbarwne i kolorowe; odpady opakowaniowe ze szkła);
  5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  6. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  8. odpady niebezpieczne ( farby, kleje, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach, świetlówki, itp.);
  9. przeterminowane leki i chemikalia;
  10. odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
  11. zużyte baterie i akumulatory;
  12. zużyte opony z samochodów osobowych;
  13. tekstylia i odzież.

   PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Tarnowcu przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (gruz ceglany, betonowy bez domieszek innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych).
 7. Do PSZOK w Gminie Tarnowiec nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  1. odpady zawierające azbest i papę;
  2. zmieszane odpady komunalne;
  3. odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne - szczególnie dostarczane w dużych ilościach;
  4. odpady od przedsiębiorców – ilość i rodzaj dostarczanych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności;
  5. odpady nieprawidłowo zabezpieczone.
 8. Przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu obsługa PSZOK może odmówić jego przyjęcia.
 9. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności:
  1. odpadów zbieranych nieselektywnie;
  2. odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń do sprzątania, konserwacji lub napraw.
 10. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną oraz informuje Gminę Tarnowiec.
 11. Przyjęte odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

§ 3

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po okazaniu przez dostawcę odpadów dokumentu potwierdzającego tożsamość i dokonaniu kontroli czy odpady oddawane są przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tarnowiec. Na dostawcy odpadów do PSZOK spoczywa obowiązek udokumentowania prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów (warunkiem jest złożona do Urzędu Gminy Tarnowiec deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowody uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naklejone na worki z odpadami kody kreskowe, nadane przez GPGK w Tarnowcu Sp. z o.o.).
 2. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu czy zanieczyszczenia.
 3. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady odczytuje kody kreskowe określające rodzaj odpadów, dokonuje zważenia odpadów oraz sporządza w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający przyjęcie odpadów. Wzór dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w PSZOK stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 4. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Odpady mogą być dostarczane na teren PSZOK w Gminie Tarnowiec pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony.

§ 4

 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
  1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
  2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia, na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia;
  3. zachowanie kierunku przemieszczania się oraz stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego;
  4. osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.

§ 5

 1. PSZOK, zapobiegając wytwarzaniu odpadów, przyjmuje rzeczy niebędące odpadami, przeznaczone do ponownego użycia. Przedmioty te muszą być sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników, takie jak: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety), doniczki, zabawki, rowery, wyroby ceramiczne i szklane, itd. Ostateczną decyzję czy dana rzecz nadaje się do ponownego użycia i o jej wydaniu podejmuje pracownik PSZOK.
 2. Przedmioty można nabyć w godzinach funkcjonowania PSZOK.
 3. Zamiar nabycia takiej rzeczy każdorazowo musi być zgłoszony obsłudze PSZOK, która prowadzi ewidencję rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia.
 4. Nabywca oświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot jest używany, zapoznał się z jego stanem technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż GPGK Tarnowiec Sp. z o.o. nie zapewnia o sprawności przedmiotu. Nabywca oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec GPGK w Tarnowcu Sp. z o.o. związanych z nabywanym przedmiotem. W szczególności zaś zrzeka się roszczeń na wypadek gdyby przedmiot okazał się niesprawny oraz związanych ze stopniem jego zużycia, jak również związanych z innymi wadami przedmiotu czy skutkami jego używania. W takim wypadku Nabywca zobowiązuje się do pozbycia się rzeczy w sposób zgodny z przepisami prawa.
 5. Nabywca zobowiązany jest do podpisania Dokumentu nabycia przedmiotu (załącznik nr 3 do zarządzenia).

§ 6

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać:

 1. telefonicznie pod numerem 13 42 555 03;
 2. osobiście w Urzędzie Gminy w Tarnowcu lub GPGK w Tarnowcu Sp. z o.o. w godzinach pracy;
 3. na stronach internetowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 7

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

Loga