Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Podczas sesji  rozpatrzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,  przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2021 rok.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, a także opiniami komisji stałych Rady Gminy, radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, a następnie –  o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

podziękowanie wójt