Liczba ludności: 734
Powierzchnia: 316 ha
Sołtys: Kozicki Jacek
Rada Sołecka: Jarecki Wojciech, Kania Piotr, Kobak Lucyna, Polak Bartłomiej, Sanocki Łukasz

Historia: W najstarszych źródłach figurowała jako Czelustnina (1400 r.), Czelustnicza (1424), Celesthnicza (1447), Czelusthnica. Przypuszczalnie nazwa miejscowości jest pochodze­nia topograficznego, związana z wyrazem: czeluść, czeluście, oznaczającym dawniej przepaść. Natomiast według W. Lubasia nazwa wywodzi się od imienia Czelustka.

Miejscowość położona jest przy drodze z Jasła do Krosna, przepływa przez nią strumień, wokół rozciągają się liczne pa­stwiska.

Dokument z 1456 roku mówi nam o tym, że Czeluśnica prawdopodobnie od XIV wieku stanowiła własność klasztoru benedyktynów z Tyńca i lokowana była na prawie niemiec­kim. W dokumencie tym Kazimierz Jagiellończyk potwierdził wszystkie przywileje nadane klasztorowi w Tyńcu przez po­przedników i stwierdza, że Czeluśnica należy do tego klaszto­ru. We wcześniejszych dokumentach Czeluśnica również się pojawia, ale w połączeniu z Gąsówką. Wynika z tego, że praw­dopodobnie obie wsie miały jednego właściciela.

Rodzina chłopska - Kołkowie należała w Czeluśnicy do najwybitniejszych; została nobilitowana, a ich potomkowie żyją do dzisiaj w okolicach Jasła. W 1453 roku Piotr Kołek, szlach­cic, podzielił sołectwa między siebie a syna Stanisława. Nato­miast w 1531 roku jako sołtys dziedziczny Czeluśnicy wystę­pował Jan Kołek, również szlachcic.

Od 1581 roku Czeluśnica należała pod zarząd zakonu z Tyń­ca, a następnie skarb państwa Austrii sprzedał dobra Czelu­śnicy, Gąsówki, Warzyc i Bierówki Aleksandrowi Gorajskiemu herbu Korczak. Po Aleksandrze dobra dziedziczył najmłod­szy syn, Władysław Gorajski. Kolejnym spadkobiercą był syn Władysława, Kazimierz, który majątek swój sprzedał w 1895 roku. W okresie tym powstała w Czeluśnicy spółka mleczar­ska, mieszkanki wypiekały wspaniałe obwarzanki, sprzedawały je na targach i jarmarkach. We wsi mieszkało 2 kowali, koło­dziej i cieśla.

W 1894 roku istniała szkoła etatowa i kasa wiejska licząca 3 625 koron 23 halerze. W okresie międzywojennym Czeluśnica była jedną z najbogatszych wsi.

W 1929 r. wybudowany został w Czeluśnicy przez Józefa Mytkowicza młyn gospodarczy. Początkowo młyn napędzany był za pomocą silnika spalinowego na ropę. Po II wojnie świa­towej do młyna podłączony został gaz ziemny, a od 1960 r. urządzenia napędzane były prądem elektrycznym. Po upań­stwowieniu młyn należał najpierw do Gminnej Rady Narodo­wej, a następnie do Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłop­ska" w Tarnowcu.

Po II wojnie światowej przystąpiono do gazyfikacji i elek­tryfikacji wsi. W 1952 r. prowadzone były prace przy gazyfi­kacji, a pięć lat później nastąpiła elektryfikacja wsi. Linię telefoniczną w Czeluśnicy zainstalowano w 1959 r.

W 1949 r. wybudowano remizę strażacką, a w 1968 r. za­kupiono sprzęt dla OSP.

W latach 1964-68 mieszkańcy Czeluśnicy wraz z miesz­kańcami Gąsówki rozbudowali szkołę w Czeluśnicy.

O miejscowości w "Opisie powiatu Jasielskiego" ks. Sar­ny, czytamy:

Czeluśnica o 5 klm. oddalona od Jasła, graniczy na wschód z Tarnowcem i Umieszczem, na zachód z Wolicą i Walowicami, na północ z Gliniczkiem a na południe z Gąsówką, z która się styka (...)

Czeluśnica wspomniana jest pod r. 1456 w dokumencie! którym Kazimierz Jagiellończyk potwierdza wszystkie przywi­leje klasztorowi tynieckiemu, przez swych poprzedników. Była więc Czeluśnica własnością opactwa tynieckiego (...)

Skarb państwa austryackiego sprzedaje w r. 1798 dobra Czeluśnicę dolną, Gąsówkę, część wsi Warzyce i Bierówkę Aleksandrowi Gorayskiemu. Po nim, na mocy dekretu c.k. sądu szlacheckiego tarnowskiego, z dnia 1. sierpnia 1805 r. odzie­dziczają te dobra małoletni Józef Kazimierz, Ludwik Franci­szek i Jan Władysław Gorayscy. Na mocy aktu działu dóbr z 1. grudnia 1816 roku, staje się właścicielem dóbr Czeluśnicy, Gąsówki i Umieszcza Władysław Gorayski, po nim zaś odzie­dzicza Czeluśnicę Kazimierz Gorayski, który tę wieś parceluje.