Liczba ludności: 589
Powierzchnia: 536 ha
Sołtys: Machnik Joanna
Rada Sołecka: Dzik Lucjan, Gradowicz Aleksander, Kurek Magdalena, Trybus Kazimierz, Wiater Władysław

Historia: Miejscowość położona około 13 km od Jasła i około 10 km od Żmigrodu. Graniczy od wschodu z Łubnem Szlacheckim, od zachodu z Zarzeczem, od północy z Glinikiem Polskim, a od południa z Łężynami. Łajsce usytuowane są w otoczeniu pięknych lasów, i tak od południowego wschodu rozpościera się widok na las zwany Lechówką, a od południowego zacho­du las zwany Buczyną.

Nazwa tej miejscowości brzmiała Łaszczę (1277 r.), Lassce (1354 r.), Lazszcze, Laiscze. Pochodzi ona prawdopodobnie od wyrazu łaz, znaczy to teren świeżo wyrobiony do upra­wy z pniaków, krzewów; miejsce wypalone po zaroślach.

Fakt, że osada płaciła dziesięcinę kolegium św. Floriana na Kleparzu pod Krakowem świadczy, że istniała ona już pod koniec XII wieku. Była wówczas w posiadaniu Bogoriów.

Po II wojnie światowej Łajsce stały się centrum górskich wio­sek należących do gminy Tarnowiec. Wybudowano tutaj budynki wyposażone w wagi, służące na spędy bydła i trzody chlewnej, magazyny na nawozy sztuczne oraz budynek Ośrodka Zdrowia. Od 1952 r. znajdował się tutaj również Urząd Pocztowy.

W 1960 r. przystąpiono do budowy linii elektrycznej i pod­łączenia prądu do domów. Wybudowano również remizę stra­żacką, drogę do Łężyn oraz doprowadzono do wsi gaz. Przy­stąpiono także do budowy nowej szkoły, gdyż stara szkoła oka­zała się za ciasna.

Ks. Sarna o Łajscach pisał:

Łajsce 12.9 kim. od Jasła, a 9.9 kim. od Żmigroda oddalo­ne, położone są na obydwóch brzegach potoka Dunaja, uchodzącego z prawego brzegu do Wisłoki. Wzniesienie wynosi 334 m. n.p.m. Od północno-wschodniej strony otacza je las zwany Cechówką, od południowo-zachodniej las Buczy­na. Łajsce graniczą na wschód z Łubnem Szlacheckiem, na zachód z Zarzeczem, na północ z Glinikiem Polskim, a na połu­dnie z Łężynami. We wsi jest zorganizowana szkoła. (...) W doku­mencie Bolesława Wstydliwego, wydanego w roku 1277, dnia 21. marca, w którym król ten uwalnia posiadłości Cystersów od wielu obowiązków służebnych, wspomniane są Łajsce jako należące w połowie do Cystersów. Na mocy tego dokumentu byli uwolnieni mieszkańcy Łajsc od poradlnego, stróży, narąbu, powozu, oddawania do dworu książęcego krowy, owcy, szy­nek, od psiarzy, piekarzy. (...)

W r. 1354, dnia 10. października, w Krakowie, sprzedaje Kazimierz Wielki Łajsce wraz z Kopytową i Łubnem Święsławowi, Piotrowi i Prokopowi, synom zmarłego Mikołaja z Bogoryi, wojewody krakowskiego, za 700 kóp groszy pragskich. W dokumencie tym powiada Kazimierz Wielki, że należące do jego państwa, a położone w terytoryum żmigrodzkim wsie: Łubno, Kopytowe i Łajsce sprzedaje ze wszystkimi użytkami, jakie są i jakie mogą być w przyszłości, a nawet z prawem polowania na ptaki i jakiekolwiek zwierzęta. Na wyznaczenie granic wysyła Andrzeja, podkomorzego krakowskiego. Za zgo­dą owych trzech braci, dobra te miały należeć tylko do potom­ków płci męskiej, a to bez żadnych spłat, chociażby który z na­bywców miał córki, to z pominięciem córek, miały przyjść po­siadłości te na krewnych ich męskich. Również gdyby Świętosław, jak to zamierzał, wstąpił w stan duchowny, to i on miał być wykluczony z posiadania tych dóbr. Król Kazimierz powiada, że wieś Łajsce była od rodziców jego darowana pew­nym rycerzom; otóż król przyrzeka, że te darowizny zniesie. Wieś ta miała używać prawa magdeburskiego; sołtysi tych wsi zostali uwolnieni od wszystkich praw polskich, a mieli być sądzeni przez króla albo przez nabywców wspomnianych Łajsc i ich następców. (...) Uwolnił król mieszkańców tych wsi od wszystkich danin, a dobra te od wszystkich opłat należnych królowi, mianowicie od daniny wołu, krowy, owcy, świni, od stanu i stróży.

W r. 1391 nabywają Cystersi z Koprzywnicy od Pawła z Bo­goryi połową Łajsców wraz ze Zręcinem, z Wólką Machnówką, połową Łubna, z całą Kopytową i całemi Stanowiskami. Długosz tak o tej sprzedaży mówi: Łajsce, wieś, leży w parafii Łężyny. Połowę jej sprzedał Paweł z Bogoryi z całą własnością i posiadaniem, z innemi pięcioma wsiami klasztorowi koprzynickiemu, nic dla siebie nie pozostawiając za 800 kóp szerokich groszy pragskich, r. 1388, w dzień św. Jadwigi. Było w tej wsi 8 łanów kmiecich i każdy z nich płacił czynsz roczny (opuszczono jaki); prócz tego dawał jaja, sery, kury. Również sołtys z Kopytowy miał w Łajscach karczmę, z której płacił grzywnę czynszu rocznego; miał również młyn, z którego pobierał miary; miał również szósty grosz z czynszu (...)    

W przeszłym wieku nabył w roku 1848 dobra te od Ignacego Jordana, Władysław Bielański, a potem w spadku w r. 1893 otrzymał je Dr Gustaw Bielański.