Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej dla Gminy Tarnowiec na rok 2020

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.688},

WÓJT GMINY TARNOWIEC
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego Gminy Tarnowiec

{phocadownload view=file|id=875|target=s}

{phocadownload view=file|id=899|target=s}