Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2018r. o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XLIV SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
 5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za rok 2017 oraz omówienie programu działania na rok 2018.
 6. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
  3. podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  4. podziału gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  5. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2018;
  6. przejęcia do realizacji od Powiatu Jasielskiego zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733 - opracowanie dokumentacji projektowej”;
  7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie ma rzecz Gminy Tarnowiec prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 139/2;
  8. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec;
  9. przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Tarnowiec.
 8. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala