Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja 2018r. o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XLVI  SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Tarnowiec.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
  3. przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego;
  4. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.   
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala