Uprzejmie informuję, że w dniu 19 września 2018r. o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się LI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Omówienie przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnowiec za I półrocze 2018 roku.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
  2. przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
  3. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tarnowiec na lata 2018-2020;
  4. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala