We wtorek, 10 stycznia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na otrzymanie dotacji na działania „Gospodarka wodno-ściekowa” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Piotr Pilch oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Ewa Draus, a w imieniu Gminy Tarnowiec umowę podpisał Wójt Gminy Tarnowiec Pan Miłosz Leszkiewicz.

Gmina Tarnowiec otrzymała kwotę 3 438 571,00 zł dofinansowania na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek”. Wartość całości zadania wynosi 4 255 930,66 zł, a planowany termin zakończenia prac określony został do lipca 2024 r.

Realizacja projektu zakłada wybudowanie kanalizacji ściekowej o długości 6,165 km wraz z przepompowniami ścieków oraz instalacji wodociągowej o długości 4,094 km. Zakres prac obejmuje wybudowanie nowej kanalizacji ściekowej od miejscowości Roztoki przez Gliniczek do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowiec. Instalacja wodociągowa będzie w pierwszej kolejności wykonywana po trasie kanalizacji sanitarnej obejmując głównie swym zakresem miejscowość Gliniczek. Zakres instalacji wodociągowej obejmuje również budowę stacji podnoszenia ciśnienia w wodociągu, aby umożliwić przesył wody z sieci miasta Jasła do sieci zlokalizowanych na obszarze gminy Tarnowiec. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wybudowanym łącznikiem pomiędzy sieciami wodociągowymi miasta Jasła, a gminy Tarnowiec ma ograniczyć skutki braku wody w okresach letnich.

Należy podkreślić, że jest to pierwszy etap budowy instalacji wodno-ściekowej na terenie miejscowości Gliniczek i Roztoki. Szczegółowy zakres prac założony do realizacji w ramach I etapu zostanie przedstawiony na zebraniach z mieszkańcami.

Wybudowana infrastruktura sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwi przyłączenie blisko 60 nieruchomości.

Wójt Gminy Tarnowiec pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom sołectw Roztoki – Gliniczek, którzy wykazali zrozumienie i umożliwili sprawne i terminowe dostarczenie zawiadomień i decyzji właścicielom nieruchomości.

Wójt Gminy Tarnowiec składa wyrazy uznania i wdzięczności dla Starosty Jasielskiego - Pana Adama Pawlusia oraz Pracowników Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Jaśle za nieocenioną pomoc przy otrzymaniu dofinansowania oraz w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, która warunkowała otrzymanie dofinansowania na powyższe zadanie. Należy podkreślić że od momentu wszczęcia postępowania w dniu 15.11.2022 r. do chwili wydania decyzji pozwolenia na budowę w dniu 01.12.2022 r. za pomocą operatorów pocztowych i kurierów rozdysponowano 978 zawiadomień.

p.o. Wójta Gminy Tarnowiec
Miłosz Leszkiewicz