WÓJT GMINY TARNOWIEC

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327) oraz Uchwały Nr LVII/398/2022 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 R.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadania publicznego Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i podnoszenia poziomu życia mieszkańców, a w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.