4 lipca 2023 r. w Gminie Tarnowiec została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1892R na odcinku Tarnowiec - Wrocanka – Piotrówka. Zarząd Powiatu w Jaśle reprezentował Adam Pawluś - Starosta Jasielski i Jan Muzyka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu, a wykonawcę, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Adam Matuszewski – Prezes Zarządu i Zbigniew Brączyk – Członek Zarządu.

W spotkaniu uczestniczyła także Agata Augustyn - Wójt Gminy Tarnowiec wraz z Przemysławem Majką – Sekretarzem Gminy. Starosta podziękował władzom gminy za dobrą współpracę w zakresie partycypacji kosztów realizowanej inwestycji w wysokości połowy wkładu własnego.

Roboty drogowe będą prowadzone w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka, którego wartość wynosi 2 476 269,60 złotych brutto. Zadanie będzie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 %.

Realizacja przedmiotowej inwestycji polegać będzie na:

  • poszerzeniu jezdni do 6 m, ok. 800 m2
  • wykonaniu nowej nawierzchni drogi na całej szerokości; ok. 5450,00 m2
  • wykonaniu lewostronnego chodnika o szerokości 1,80m bez obramowań; ok. 1600,00 m2
  • wykonaniu prawostronnego pobocza o szerokości 1,00m; ok.  760,00 m2
  • zabudowie odcinków lewostronnego rowu kolektorem kanalizacji deszczowej; ok. 600,00m2
  • odmuleniu i przebudowie odcinków prawostronnego rowu; ok.  190,00 m3
  • wymianie istniejącego materiału przepustów pod zjazdami indywidualnymi i pod koroną drogi; ok. 120,00 m,
  • wykonaniu podbudowy i nawierzchni na zjazdach indywidualnych; ok 330,00 m zgodnie z załączoną dokumentacją.

Prace mają zostać zakończone w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 4 listopada br.