OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnowiec

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r„ poz. 1082) Wójt Gminy Tarnowiec podaje do publicznej wiadomości informację o planie polowań zbiorowych przeprowadzanych przez Koło Łowieckie nr 172 „GWARDIA” Jasło (plan polowań na sezon łowiecki 2023-2024 w załączeniu).

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowiec, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowiec.

PlikRozmiar
Pobierz plik (SKM_C3110230913133400.pdf)Obwieszczenie245 kB