Ogłoszono wyniki ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Gmina Tarnowiec otrzymała 7 125 000,00 zł dofinansowania na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gminie Tarnowiec.

Zakres prac obejmie budowę nowych reaktorów biologicznych, punktu zlewczego, budynków i zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu, a także niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu planowana jest również przebudowa i rozbudowa oczyszczalni, która umożliwi podłączenie nieskanalizowanych miejscowości oraz przyjęcie ścieków ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni z terenu gminy.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2025 r.

Dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni