W miejscowości Tarnowiec i Wrocanka zakończyły się prace związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W miejscowości Tarnowiec na drodze o dz. nr ewid. 1134/5 wykonano przebudowę drogi o długości 100m. Zakres prac obejmował poszerzenie drogi wraz z jej profilowaniem oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego. Wartość przebudowy drogi wyniosła 34 700,00 zł.

W miejscowości Wrocanka na drodze o dz. nr 765 wykonano prace w większym zakresie, gdyż modernizacja objęła cały odcinek drogi a teren był bardziej zdegradowany. Zakres prac obejmował wykonanie prac związanych z otworzeniem rowów odwadniających, z usunięciem starych pniaków, wykonaniu przepustów, zniwelowaniu części wąwozu, rozbiórka budynku gospodarczego oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej. W dwóch odrębnych etapach prac wykonano łącznie modernizację 410mb drogi. Wartość przebudowy drogi wyniosła 133 320,00 zł.

Prace wykonała firma  Firma Handlowo - Usługowa "Na Kolonii" Andrzej Kuciński, Nienaszów 274, 38-230 Nowy Żmigród.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania niezbędne było przeprowadzenie czynności geodezyjnych w zakresie ustalenia przebiegu granic pasa drogowego i tylko dzięki życzliwemu podejściu mieszkańców, którzy oddali część własnych nieruchomości na poszerzenie drogi, była możliwość zrealizowania przebudowy drogi.

Gmina Tarnowiec na przebudowę dróg otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dofinansowanie  w kwocie 80 000,00 zł w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, natomiast środki własne gminy to kwota 88 020,00 zł. Łączny koszt zadania zamknął się kwotą 168 020,00 zł.