Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.)), nie przekraczają:

 • 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo
 • 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy  w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art.27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego) – do 30 kwietnia 2024 r.,
 • tradycyjnie (papierowo) – do 30 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowcu (tymczasowa siedziba – Dom Ludowy w Umieszczu).

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 134255544 lub 134255545 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu tj. od 800 do 1600 w poniedziałki  oraz od 730 do 1530 w dniach od wtorku do piątku.