Dnia 9 lutego 2024 roku, Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta Gminy - Panią Agatę Augustyn, przy kontrasygnacie Skarbnika - Pani Anety Świdrak, w obecności Sołtysa sołectwa Umieszcz - Pana Jana Muzyki oraz Przewodniczącego Rady Gminy - Pana Jarosława Pękali, podpisała umowę na realizację zadania pn.: "Częściowa przebudowa drogi publicznej nr 113753R w miejscowości Umieszcz".

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 744. Długość przebudowywanego odcinka drogi będzie wynosić 105 mb oraz 98 mb budowy chodnika (obecnie istniejący chodnik zostanie rozebrany).

Umowa na wykonanie robót została podpisana z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o, z siedzibą w Jaśle na ul. Jana Pawła II 30, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Pana Adama Matuszewskiego oraz Członka Zarządu - Pana Zbigniewa Brączyka.

Wartość robót wynosi 499 764,13 zł, z czego 344 177,00 zł to dofinansowanie pozyskane przez Gminę Tarnowiec w ramach Naboru wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadań w 2024 roku.

Zakończenie prac planowane jest w terminie do 5 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia 09.07.2024 r.