W dniu 4 marca 2024r. w Krakowie zostało zawarte porozumienie trójstronne pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Przedstawicieli Centrum Realizacji Inwestycji Regionu Południowego, a Gminą Tarnowiec oraz Powiatem Jasielskim. Gminę Tarnowiec reprezentowała Agata Augustyn - Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Powiat Jasielski Adam Pawluś - Starosta Powiatu Jasielskiego oraz Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu.

Celem porozumienia jest realizacja kolejnego etapu projektu związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz, polegającego na .: „Budowie nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Brzezówka celem likwidacji przejazdu kolejowego” oraz „Rozbudowie drogi wewnętrznej na drogę publiczną gminną w miejscowości Brzezówka”, na podstawie opracowanej przez Gminę Tarnowiec i Powiat Jasielski dokumentacji.

Nowy odcinek drogi znacznie usprawni komunikację i bezpieczeństwo przede wszystkim mieszkańców miejscowości Brzezówka, oraz uczestników ruchu drogowego pomiędzy powiatem jasielskim i krośnieńskim.,