OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Tarnowcu podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącą możliwości przyjęcia w użytkowanie przejazdów kolejowo drogowych w miejscowości Gliniczek – 2 przejazdy oraz w miejscowości Tarnowiec – 1 przejazd:

  1. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo-drogowego w km 50,586 kat D linii kolejowej Nr 108 Stróże - Krościenko w m. Gliniczek (numer identyfikacyjny przejazdu 108 050 586) w ciągu drogi niepublicznej i braku deklaracji podjęcia działań przez lokalny samorząd tj. UG Tarnowiec w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej Zakład rozpoczyna 30-dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 31.05.2024 r. 

Po tym okresie Zakład rozpocznie procedurę jego likwidacji.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie, adres  ul. Batorego 24 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów (II piętro, pokój nr 205 telefon kontaktowy 017 711 23 99)”.

  1. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo-drogowego w km 51,653 kat D linii kolejowej Nr 108 Stróże - Krościenko w m. Gliniczek (numer identyfikacyjny przejazdu 108 051 653) w ciągu drogi niepublicznej i braku deklaracji podjęcia działań przez lokalny samorząd tj. UG Tarnowiec w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej Zakład rozpoczyna 30-dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r. poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 31.05.2024 r. 

Po tym okresie Zakład rozpocznie procedurę jego likwidacji.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie, adres  ul. Batorego 24 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów (II piętro, pokój nr 205 telefon kontaktowy 017 711 23 99)”.

  1. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo-drogowego w km 53,017 kat D linii kolejowej Nr 108 Stróże - Krościenko w m. Tarnowiec (numer identyfikacyjny przejazdu 108 053 017) w ciągu drogi niepublicznej i braku deklaracji podjęcia działań przez lokalny samorząd tj. UG Tarnowiec w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej Zakład rozpoczyna 30-dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 31.05.2024 r. 

Po tym okresie Zakład rozpocznie procedurę jego likwidacji.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie, adres ul. Batorego 24 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów (II piętro, pokój nr 205 telefon kontaktowy 017 711 23 99)”.