OBWIESZCZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka w gminie Tarnowiec  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowiec Uchwały Nr LXXVIII/578/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka w gminie Tarnowiec oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. 

Plan miejscowy sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec, Umieszcz, Wrocanka w gminie Tarnowiec.  

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego dostępnego pod adresem:

https://tarnowiec.eu/attachments/article/2816/wz%C3%B3r%20wniosku%20dotycz%C4%85cy%20app.pdf

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2024 r. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, adres poczty elektronicznej o ile taki posiada, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości której dotyczy wniosek oraz informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Tarnowiec.  

Wójt Gminy Tarnowiec
Agata Augustyn