Zawiadamiam, że 21 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się III SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Tarnowiec za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
  • przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
  • informacja o stanie mienia gminy,
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego  wniosku,
  • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec  na lata 2024-2034.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+078 na cieku Czarny Potok w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica-Tarnowiec w miejscowości Czeluśnica".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn. "Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia  2021 – 2027 priorytetu FEPK.07 działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje projektu pn. "Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 16. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt uchwały wotum zaufania.pdf)Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania. 33 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zatwierdzenie sprawozdań.pdf)Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2023 rok35 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały absolutorium.pdf)Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok43 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiany budżetu.pdf)Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2024 rok2521 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiany WPF (2).pdf)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-20341140 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały pomoc finansowa dla Powiatu.pdf)Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 1+078 na cieku Czarny Potok w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica-Tarnowiec w miejscowości Czeluśnica"58 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały przystapienie do projektu Przyszłość Tarnowca.pdf)Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn. "Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.07 działanie FEPK.07.12 Szkolnictwo ogólne 58 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zaciągniecie zobowiazania.pdf)Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje projektu pn. "Przyszłość Tarnowca – rozwój edukacji ogólnej na terenie Gminy Tarnowiec". 56 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały pomniki przyrody.pdf)Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody598 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały upoważnienie Wiceprzewodniczących.pdf)Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec70 kB