Uprzejmie informuję, że w dniu 11 lipca 2018r. o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XLVIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle;
  2. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026;
  4. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
  5. uchwalenia regulaminów korzystania z boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec;
  6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 190/2;
  7. zmiany uchwały Nr XLVII/317/2018 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 czerwca 2018r w sprawie dopłaty do 1 m3 wody, do 1m3 ścieków;
  8. wprowadzenia w określonym miejscu publicznym odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala