Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn podpisała umowę na realizację zadania pn. " Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych"

Realizowane przedsięwzięcie jest kontynuacją rozpoczętego w 2021r zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku urzędu Gminy Tarnowiec wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wyposażeniem budynku. Prace obejmą swoim zakresem:

 • dokończenie części rozbudowywanej urzędu z montażem stolarki wewnętrznej,
 • wykonanie prac związanych z pracami dokończenia elewacji starej części urzędu z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej,
 • wykonanie przebudowy wejść do budynku z dokończeniem nowego wejścia do budynku
 • wykonanie przebudowy pomieszczeń w istniejącej części budynku
 • dostosowanie obiektu dla potrzeb osób wykluczonych
 • dostawa wyposażenia obiektu w tym między innymi: mebli biurowych i konferencyjnych, dostawa systemów konferencyjnych i nagłośnienia, montażu systemu monitoringu i alarmu,
 • wykonanie prac instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, kotłowni, centralnego ogrzewania i klimatyzacji,
 • wykonanie prac związanych z dokończeniem systemu wentylacji mechanicznej i rekuperacyjnej,
 • zagospodarowanie terenu wraz z budową instalacji „szarej wody”
 • likwidacji kolizji w zakresie zaprojektowania i przebudowania kolizji linii telefonicznej w władaniu Orange zgodnie z wytycznymi i warunkami technicznymi,
 • likwidacji kolizji w zakresie zaprojektowania i przebudowania kolizji linii NN i oświetleniowej zgodnie z wytycznymi i warunkami technicznymi oraz rozbudowie oświetlenia terenu budynku,

Przedmiotowy zakres robót obejmuje również dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia dźwigowego (windy) finansowanego w ramach dodatkowych środków pomocowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Inwestycja opiewa na kwotę 5 629 508,24 zł i jest współfinansowana z rządowego programu Polski Ład w wysokości 4 165 000,00 zł.

Wykonawcą robót jest firma PRO-INVEST z siedzibą przy ul. Pużaka w Krośnie.

Modernizacja budynku Urzędy Gminy wpłynie wymiernie na jakość obsługi mieszkańców oraz spełni wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Wojt-Agata-Augustyn-podpisala-umowe-na-modernizacje-budynku-Urzedu-Gminy-w-Tarnowcu,8616/