Szanowni Państwo!

Zapraszamy do składania WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI DO BUDOWY PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. Wnioski można składać do Urzędu Gminy w Tarnowcu, pokój nr 7 (Sekretariat).

Wnioski o udzielenie dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej rozpatruje Komisja, która działa na podstawie Uchwały Nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (wraz ze zmianami), zwana dalej „Uchwałą” oraz Zarządzenia nr 9/2023 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 17 stycznia r., w sprawie: Zmiany zarządzenia Nr 92/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Osoba fizyczna, która wybudowała nowy przyłącz po dniu 1 września 2020 r., może starać się
o uzyskanie dotacji na jego wybudowanie.

Dotacja nie przysługuje, jeżeli na terenie nieruchomości, do której wybudowany jest przyłącz ZAREJESTROWANA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA!

Komisja za pomocą rejestru przedsiębiorców (ceidg.gov.pl) kontroluje czy pod wskazanym we wniosku adresem zarejestrowana działalność jest gospodarcza (aktywna bądź zawieszona).

W przypadku, gdy działalność gospodarcza (aktywna lub zawieszona) jest zarejestrowana pod wskazanym we wniosku adresem PRZYZNANIE DOTACJI NIE JEST MOŻLIWE.

Do wniosku niezbędne jest załączenie następujących dokumentów:

  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

Można wpisać we wniosku numer elektronicznej Księgi Wieczystej, bądź załączyć kserokopię aktu notarialnego, potwierdzające prawo własności do nieruchomości, dla której został wybudowany przyłącz.

  • Pełnomocnictwo od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości wraz zgodą dotyczącą dokonania przelewu na wskazany we wniosku numer bankowy – jeżeli dotyczy.

W przypadku, kiedy prawo do nieruchomości posiadają dwie lub więcej osób, np. mąż i żona, rodzeństwo itp., do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo od wszystkich współwłaścicieli.

  • Protokół branżowego odbioru technicznego przyłącza wraz z załącznikami (mapa z inwentaryzacji powykonawczej).

Do uzyskania w GPGK Sp. z o.o. w Tarnowcu po wykonaniu przyłącza.

  • Umowa z Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. na odbiór ścieków lub potwierdzenie gestora sieci o zawarciu takiej umowy.

Do uzyskania w GPGK Sp. z o.o w Tarnowcu.

  • Kserokopia faktury za wykonanie przyłącza: Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego (bez potwierdzenia płatności).

Gmina Tarnowiec dotuje wykonane przyłącza, których koszt budowy wyniósł maksymalnie 246,00 zł za 1 mb, przy obligatoryjnym wkładzie własnym mieszkańca w kwocie 1 600,00 złotych.

Jednakże, maksymalna wysokość dotacji wynosi: 18 400, 00 zł.

Uwaga! Proszę nie załączać faktur za wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji, wymianę wodomierza itp., gdyż te koszty te NIE PODLEGAJĄ DOTACJI.

Dla zobrazowania sposobu przyznawania dotacji poniżej przedstawiamy Państwu kilka przykładów.

Przykład 1: Mieszkaniec złożył wniosek o udzielnie dotacji do budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z załącznikami. Na posiedzeniu ds. wniosków, Komisja dokonała oceny wniosku, który jest kompletny i kwalifikuje się do dofinansowania.

Długość wybudowanego przyłącza  wynosi 15 mb, a kwota na fakturze za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wynosi 3 324,00 zł. Wybudowanie 1 mb w tym przypadku wynosi 221,60 zł. Kwota dotacji, którą otrzyma mieszkaniec wynosi:

3 324,00 zł (kwota za wykonanie przyłącza)

- 1 600,00 zł (wkład własny mieszkańca)

= 1 724,00 zł - kwota dotacji, którą otrzyma Wnioskodawca.  

Przykład 2: Mieszkaniec złożył wniosek o udzielnie dotacji do budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z załącznikami. Do wniosku dołączył dwie faktury:

  1. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego na kwotę 2 712,00 zł,
  2. wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego na kwotę 570,01 zł.

Na posiedzeniu ds. wniosków, Komisja dokonała oceny wniosku, który jest kompletny i kwalifikuje się do dofinansowania.

Długość wybudowanego przyłącza to 12 mb, tj. 226,00 zł/1mb.

Wykonanie przyłącza kosztowało 2 712,00 zł i od tej kwoty będzie obliczana dotacja (nie  udziela się dotacji na wybudowanie instalacji zewnętrznej – nie jest to przyłącz).

Kwota dotacji, którą otrzyma mieszkaniec wynosi:

2 712,00 zł (kwota za wykonanie przyłącza)

- 1 600,00 zł (wkład własny mieszkańca)

= 1 112,00 zł ß kwota dotacji, którą otrzyma Wnioskodawca.

Przykład 3: Mieszkaniec złożył wniosek o udzielnie dotacji do budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z załącznikami. Na posiedzeniu ds. wniosków, Komisja dokonała oceny wniosku, który jest kompletny i kwalifikuje się do dofinansowania.

Długość wybudowanego przyłącza  wynosi 10 mb, a kwota na fakturze za Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wynosi 4 510,00 zł. Wybudowanie 1 mb, w tym przypadku wynosi 451,00 zł – kwota ta przewyższa maksymalną kwotę dotacji za 1mb, tj. 246,00 zł. W związku tym kwota dotacji, którą otrzyma mieszkaniec wynosi:

10 mb x 246,00 zł = 2 460,00 zł (metry bieżące wykonanego przyłącza  pomnożone przez maksymalną kwotę za 1 mb)

2 460,00 (kwota za wykonanie przyłącza)

- 1 600,00 (wkład własny mieszkańca)

= 860,00 zł - kwota dotacji, którą dostanie Wnioskodawca.

Dotacja została wypłacona za maksymalną kwotę za 1 mb zgodnie z Uchwałą (wraz ze zmianami).

Przykład 4: Mieszkaniec złożył wniosek o udzielnie dotacji do budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z załącznikami. Na posiedzeniu ds. wniosków, Komisja dokonała oceny wniosku, który jest kompletny.

Długość wybudowanego przyłącza  wynosi 5 mb, a kwota na fakturze za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wynosi 1 000,00 zł. Wybudowanie 1 mb w tym przypadku wynosi 200,00 zł. W związku z tym:

1 000,00 zł (kwota za wykonanie przyłącza)

- 1 600,00 zł (wkład własny mieszkańca)

=0,00 - Mieszkaniec nie otrzyma dotacji ponieważ koszt wybudowania przyłącza do kanalizacji sanitarnej nie przewyższa wysokości obligatoryjnego wkładu własnego, który musi ponieść Wnioskodawca, określonego w Uchwale.

  • Dokumenty dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – jeżeli dotyczy.

W sytuacji prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności rolniczej i uzyskania przez niego pomoc de minimis zobowiązany jest do wypełnienia załącznika.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję braków we wniosku, np. braku któregoś z załączników lub kwestii wymagających doprecyzowania, Komisja skontaktuje się z Państwem telefonicznie bądź listownie.

Każdy Wnioskodawca, który złożył wniosek zostanie poinformowany o:

  • odmowie przyznania dotacji, jeżeli z wniosku oraz załączonych do niego dokumentów wynika, że dotacja nie może być przyznana;
  • zaproszeniu do podpisania umowy dotyczącej udzielenia dotacji na wybudowanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

Wypłata dotacji jest możliwa jedynie po podpisaniu umowy przez Wnioskodawcę oraz Wójta Gminy Tarnowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tarnowiec.

Dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.