W dniu 3 kwietnia 2024 roku, Pani Wójt Agata Augustyn, reprezentująca Gminę Tarnowiec przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Anety Świdrak podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec"

Wykonawcą inwestycji będzie Firma „PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Gorlicach, ul Dukielska 83, 38-300 Gorlice, reprezentowana przez Pana Tomasza Druciaka - Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa – Pana Dariusza Chyczewskiego.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wymianę technologii oczyszczalni w celu zwiększenia jej wydajności poprzez budowę nowych reaktorów biologicznych, punktu zlewczego, budynków i zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu, a także niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu planowana jest również przebudowa i rozbudowa oczyszczalni, która umożliwi podłączenie nieskanalizowanych miejscowości oraz przyjęcie ścieków ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni z terenu gminy.

Przewidywany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia to lipiec 2025 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 9 788 955,00 zł, a pozyskane przez Gminę Tarnowiec dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma (termin na składanie wniosków: od 20.07.2023 r. do 16.08.2023 r.) to aż 7 125 000,00 zł.