Jedną z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w naszej gminie jest oddanie do użytkowania zmodernizowanej Szkoły Podstawowej w Tarnowcu. Zakres prac obejmował gruntowną przebudowę od lat nieremontowanego budynku szkoły, wraz z dostosowaniem go dla potrzeb osób wykluczonych, przebudowę sanitariatów, w tym wykonanie nowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie zaplecza kuchennego i zmywalni naczyń wraz z montażem wyposażenia, umożliwiającego bezpośrednie wydawanie posiłków dzieciom. Przebudowano wejścia do szkoły, dokonano termomodernizacji budynku, w tym wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano modernizacji pokrycia dachowego. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania i technologię kotłowni, wykonano instalację CWU i elektryczną.

W ramach tej inwestycji dokończono także zewnętrzne ogrodzenie obiektu, zmodernizowano także obydwie sale gimnastyczne, a także rozbudowano instalację fotowoltaiczną.

Całkowity koszt zadania wyniósł 6 110 148,00 zł, w tym 4 675 000,00 to środki otrzymane przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Równie ważną, zrealizowaną inwestycją na terenie gminy Tarnowiec jest modernizacja dachu nad budynkiem komunalnym w Roztokach. Gmina Tarnowiec zrealizowała to zadanie z własnych środków budżetowych w wysokości: 338 250,00 zł.

Zakres prac polegał na rozebraniu starego dachu, ścianek działowych na poddaszu oraz montażu nowych konstrukcji dachowych. Ponadto wykonano remont kominów wentylacyjnych, zamontowano nowa stolarkę okienną połaciową oraz schody wejściowe na strych. Dodatkowo wykonano izolację ścian pomiędzy połaciami wraz z obróbkami z blachy stalowej.

Realizacja tego zadania przyczyniła się do poprawy funkcjonowania ZOZu w Roztokach, zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowania budynku oraz jego funkcjonalność.

Niemniej istotną inwestycją Gminy Tarnowiec było wykonanie prac związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych na obiektach infrastruktury wodno-ściekowej. Prace wykonane zostały w trzech lokalizacjach:

  • w oczyszczalni ścieków w Tarnowcu – instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 49,5 Wp.
  • w stacji uzdatniania wody w Dobrucowej – instalacja fotowoltaiczna składająca się z paneli o łącznej mocy 11,25 kWp
  • w stacji uzdatniania wody w Tarnowcu (Kwiatkowiska) – instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 29,7 Wp

Działania te generują oszczędności na rachunkach poprzez zmniejszenie kosztów funkcjonowania sieci wodociągowej, a także zmniejszają negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Środki na tą inwestycję w wysokości 387 200,00 zł. w całości przeznaczyła  Gmina Tarnowiec z własnych środków budżetowych.