16 maja 2024 r. Wójt Gminy Tarnowiec Pani Agata Augustyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Anety Świdrak, podpisała umowę na zadanie pod nazwą „Modernizację budynku o funkcji społecznej i dla OSP Wrocanka”.

Wyłoniony wykonawca to Firma Budowlano Remontowa MADBUD inż. Madej Grzegorz, z siedzibą w Dąbrówce 115, 38-211 Brzyska.

Zakres prac obejmie przebudowę i rozbudowę istniejącej strażnicy OSP we Wrocance, dobudowę nowego boksu garażowego oraz pomieszczenia świetlicy. Nad całym obiektem zostanie wykonane nowe zadaszenie w konstrukcji stalowej. Inwestycja obejmie także przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego w celu umożliwienia podłączenia wody ze studni do budynku Domu Ludowego. W obiekcie przebudowana i rozbudowana będzie instalacja wodna, kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna i wentylacyjna, a na całości obiektu zostaną wykonane prace termomodernizacyjne wraz z elewacją.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2025 r.

Wartość zadania wynosi 995 000,00 zł. z czego 845 750,00 zł to środki pozyskane przez Gminę Tarnowiec z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.