Gmina Tarnowiec uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec”. Środki na jego realizację pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027, priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja.

Projekt realizujemy, aby dostarczyć mieszkańcom nowoczesne i bezpieczne e-usługi oferowane przez Gminę. Projekt stanowi wizję rozwoju e-administracji w Gminie przez udostępnienie e-usług, prowadząc do zmniejszenia kosztów funkcjonowania. Celem jest poprawa bezpieczeństwa informacyjnego.

Zaplanowano następujące zadania:

  1. Uruchomienie Platformy e-usług publicznych z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (EBOM). Portalu, na którym będą oferowane usługi przeznaczone dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych realizujących procedury administracyjne na terenie gminy.
  2. Wdrożenie usługi e-Woda. System będzie pozwalał m.in. na natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, strukturze sieci wodociągowej oraz parametrach rozliczania. Będzie automatycznie obsługiwał cały proces sprzedaży od zawarcia umowy z klientem, wprowadzenia do systemu odczytów z liczników, wystawienia faktur zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania do umieszczenia tych faktur w eBOM z możliwością ich zapłaty przez klienta. Zaplanowano również zakup wodomierzy z nakładką radiową.
  3. Uruchomienie e-usług zapewniających bezpieczeństwo na poziomie technicznym oraz organizacyjnym. Zadanie ma celu wdrożenie procesów proceduralno-sprzętowo-programowych, których celem jest ochrona danych i systemów dziedzinowych Urzędu przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą miedzy innymi cyberataki lub inne mechanizmy związane z wyciekiem lub utratą danych.
  4. Digitalizację zasobów GIS oraz pozyskanie danych przestrzennych. Digitalizowane dane zostaną zaimplantowane w oprogramowaniu dziedzinowym GIS i/lub przedstawione na portalu eBOM w portalu mapowym jako kolejne warstwy cyfrowe.
  5. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, celem odpowiedniego wdrażania zaplanowanych e-usług, tj. zestawy komputerowe z oprogramowaniem, stacji roboczych z oprogramowaniem, laptopów z oprogramowaniem, agregatu.
  6. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji urzędu z obsługi nowopowstałych lub ulepszonych w ramach projektu e-usług oraz modyfikowanego oprogramowania dziedzinowego, które jest bazą do świadczenia podmiotowych e-usług.
  7. W ramach projektu ujęto prace przygotowawcze i doradcze związane ze sporządzeniem wniosku o dofinansowanie i wymaganych załączników wraz z ewentualnymi poprawkami/ uzupełnieniami; przygotowanie technicznej dokumentacji projektu oraz doradztwo w zakresie wdrożeń, dostaw, procesu digitalizacji oraz rozwoju infrastruktury w ramach działań związanych z realizacją projektu.Z projektu korzystać będą mieszkańcy, przedsiębiorcy z Gminy Tarnowiec oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Efektem projektu będzie rozszerzenie wachlarza e-usług, co pozwoli na dostęp do większej ilości zasobów publicznych i zwiększenie zakresu informacji udostępnionych w technologii cyfrowej.

Możliwe będzie szersze wykorzystanie cyfrowych zasobów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Projekt przyczyni się do wdrożenia rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa na terenie gminy.

Wartość projektu: 2 288 250,61 zł Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 893 122,60 zł

Platforma e-usług publicznych w Gminie Tarnowiec