Informacja o zakupie węgla

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych otrzymają telefoniczną informację o wyniku weryfikacji wniosku wraz z informacją o procedurze odbioru węgla.

Gmina Tarnowiec, spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”.

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 28 lutego 2023 r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, przedłużające do 28 lutego 2023 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem w Potakówce :)

Zakończono prace związane z inwestycją: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu polegająca na nadbudowie kondygnacji użytkowej nad istniejącą częścią budynku oraz budowie nowego skrzydła budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku: wodociągową, kanalizacją, gazową, elektryczną, teletechniczną i wentylacji mechanicznej z klimatyzacją” - Etap I

W 2022 roku zrealizowano budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dobrucowej i Łubienku.

Przygotowanie pomieszczenia na kuchnię w Domu Ludowym w miejscowości: Roztoki

Gmina Tarnowiec zakończyła realizacje zadania pt.: "Przygotowanie pomieszczenia na kuchnię w Domu Ludowym w miejscowości: Roztoki." Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Wykorzystując sprzyjającą aurę która panowała początkiem listopada, uczniowie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Gliniku uczestniczyli w zajęciach Wychowania Fizycznego na Stadionie Piłkarsko-Lekkoatletycznym w Czeluśnicy.

Od kilku miesięcy trwają prace związane z budową Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu. Przedstawiamy fotorelację z postępu inwestycji.

Gmina Tarnowiec jest na etapie końcowym opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji oraz wodociągu na terenie miejscowości Roztoki i Gliniczek. W chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Jaśle prowadzi postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę dla tych inwestycji. Każdy uczestnik postępowania otrzyma dokumenty informujące o wszczęciu postępowania, a w dalszej kolejności otrzyma decyzję pozwolenia na budowę.