W ostatnią niedzielę września mieszkańcy Umieszcza spotkali się aby wspólnie spędzić czas na pikniku integracyjnym przy Domu Ludowym w swojej miejscowości.

Na podstawie umowy dotacji nr 4866/2022/OZ/R/DA z dnia 12.05.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina Tarnowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowiec”.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnowiec informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec

W imieniu organizatorów Wyścigu kolarskiego Zagłębie Ambitnej Turystyki Road Maraton informujemy, że został on odwołany.

We wtorek 13.09 uczniowie z Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowym Gliniku w ramach lekcji Wychowania Fizycznego udali się na stadion piłkarsko-lekkoatletyczny do Czeluśnicy.

W dniach 10-11 września 2022 r. odbył się XII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu w którym uczestniczyły przedstawicielki KGW z Gminy Tarnowiec.

Szczepienie lisów

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: Informuję o planowanej w terminie 22 września - 1 października 2022 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec, że w niedzielę 18.09 miejscowości Brzezówka, Tarnowiec, Umieszcz, Glinik Polski, Łajsce znajdą się na trasie wyścigu kolarskiego Zagłębie Ambitnej Turystyki Road Maraton. Zachęcamy do aktywnego kibicowania rywalizującym sportowcom i informujemy o czasowych utrudnieniach w ruchu związanych z wyścigiem w godzinach 12:10 - 13:10.

Diia.pl elektroniczny dokument

Diia.pl jest elektronicznym dokumentem, pozwalający potwierdzić tożsamość osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego br.