Zapraszamy do składania WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI DO BUDOWY PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ. Wnioski o udzielenie dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej rozpatruje Komisja, która działa na podstawie Uchwały Nr XXVII/186/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (wraz ze zmianami).

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym na drodze gminnej Nr 113753R Wrocanka – Umieszcz

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.:"Częściowa przebudowa drogi publicznej Nr 113753R w miejscowości Umieszcz" od dnia 04.03.2024r. planowane jest wyłączenie z ruchu kołowego odcinka drogi gminnej Nr 113753R w miejscowości Umieszcz - od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1850R do Domu Ludowego.

Informacja  o utrudnieniach w ruchu drogowym na drodze  Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok

Informujemy, że w związku z realizacją zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec", prowadzone będą roboty, które mogą powodować utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych.

Dobre rady na odpady

Zapraszamy do zapoznania się ze spotami informacyjno-promocyjno-edukacyjnymi "Dobre rady na odpady" stanowi innowacyjną inicjatywę mającą na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej właściwego segregowania odpadów. Produkcja tych krótkich filmów ma zasadniczy cel – promowanie i poprawa jakości selektywnie zbieranych odpadów, a w rezultacie zwiększenie poziomu odzysku przez gminy.

50% zniżki dla Seniorów 65+

50% zniżki dla Seniorów 65+ z terenu Gminy Tarnowiec na przejazdy z PGZK "Jasiel" i MKS, po trasach przebiegających przez teren Powiatu Jasielskiego. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami skorzystania z ulgi.

OSP Łajsce otrzymało wsparcie z Fundacji Orlen. Dzięki przekazanej darowiźnie OSP Łajsce udało się zakupić 12 węży w-110 na kwotę 8400,00 zł (8000,00 zł wsparcie Fundacji Orlen, 400,00 zł środki własne OSP Łajsce).

Gmina Tarnowiec podpisała umowę na przebudowę drogi publicznej nr 113753R w miejscowości Umieszcz

Dnia 9 lutego 2024 roku, Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta Gminy - Panią Agatę Augustyn, przy kontrasygnacie Skarbnika - Pani Anety Świdrak, w obecności Sołtysa sołectwa Umieszcz - Pana Jana Muzyki oraz Przewodniczącego Rady Gminy - Pana Jarosława Pękali, podpisała umowę na realizację zadania pn.: "Częściowa przebudowa drogi publicznej nr 113753R w miejscowości Umieszcz".

Wójt Gminy Tarnowiec informuje, że do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.)), nie przekraczają: 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ćwiczenia wojskowe - możliwe utrudnienia w ruchu drogowym

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W roku szkolnym 2024/2025 dzieci urodzone w roku 2018 mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela dyrektor przedszkola w placówce lub telefonicznie po numerem 13 42 555 58.