Zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się II SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec:
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  • zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec;
  • przeprowadzenie tajnego głosowania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec;
  2. powołania stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec;
  3. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec;
  4. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnowiec;
  5. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec;
  6. wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec;
  7. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania;
  8. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
  9. zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2024 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala