Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2020r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Tarnowiec w 2019 roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok;
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na wypłatę odszkodowań pod regulację pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec;
  3. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2020;
  4. uchylenia uchwały Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tarnowiec.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

 {phocadownload view=file|id=832|target=s}